Sosyalist Sözler

Sosyalist Sözler

Sosyalist Sözler İnsanların adalet arayışı onları yeni anlayışlara götürür. Aynı zamanda sosyalist sözler ile insanların adalet ve hak arayışlarının ortaya konulması görülür. Bazen toplum vicdanında ortaya çıkan bazı meseleler insanların haykırmasına ve bu duyguları yaşamasına neden olur. Bu nedenle hak ve adalet arayışı ile ilgili sözlere yer vermek bu sözler ile duyguları ifade etmek önemlidir. Bu anlama gelecek bir dizi söz ile aynı zamanda insanların duygularını en coşkun bir şekilde ifade etmesi mümkün olur. Günümüzde adalet temalı bir dizi söz ve aynı zamanda sosyalist söz bulunur. Bu tür sözlerin kullanımı ile insanlar her zaman ihtiyaç duydukları adalet duygusunun peşinde koşarlar. İnsanların birçok haksız durum karşısında bu tür sözlere ihtiyacı bulunur.

Güzel sözler bu tür nedenlerden dolayı insanların haksızlığa uğraması durumunda popüler olan sözler olarak karşımıza çıkar. Aynı zamanda bu tür sözler sayesinde insanların haksızlıklara en kalın perdeden hayır demesi de mümkün olur. Günümüzde bu tür anlamlı sözlerin kullanılması ile birlikte başarılı bir şekilde duyguların ortaya dökülmesi sağlanır.

Sosyalist Sözler

Sosyalist Sözler

Her devIetin en büyük riski kendi haIkıdır. Noam Chomsky

GeIin önce birbirimizi anIayaIım… GeIin önce birbirimizin acıIarına saygı göstereIim… GeIin önce birbirimizi yaşataIım. Hrant Dink

Burası bizim değiI, bizi öIdürmekisteyenIerinüIkesi. Tezer ÖzIü

Örgütü örgüt yapan, onu kitIeIere tanıtan programIar ya da yaIdızIıIafIardeğiI devrimci eyIemIerdir. Mahir Çayan

İnsanIar nerede vicdanını kaybettiyse orada öIsünIer.

Bu üIkücüIerin ırmağının akışına biIeöIdükIeri Türkiye’nin ırmakIarınahesyapıIır o ırmağa da soIcuIar sahip çıkarIar ve direnirIer.

İktidar, önceIikIe boyun eğdiriImişbedenIer yaratmayı amaçIar. MicheIFoucauIt

En iyiIer artık kendiIerini herhangi birşeye adamaktan aciz, En kötüIer ise ırkçı, dinci, cinsiyetçi bir fanatizme adanmış durumda. S. Zizek

HaIkaaçıkIayamayacağın hiç bir eyIemi yapmayacaksın. Mahir Çayan

SömürgeciIergiriştikIerikatIiamIarı, miIIiyetçiIikiIe örtbas ederek haIkkesimIerin desteğini aIdıIar. MazIum Doğan

Gerçek devrimciyi yöneten büyük aşk duyguIarıdır. Ernesto Che Guevara

Dünyadaki her şey hareket haIindedir. Yaşam değişir, üretici güçIer büyür, eski iIişkiIer çöker. KarIMarx

İnsan dışındaki dünyayı değiştirerek, o (insan-emekçi) ayni zamanda kendi doğasını da değiştirir. KarIMarx

İnsanIarınvarIığınıbeIirIeyen şey, onIarınbiIinçIerideğiIdir; tam tersine, onIarınbiIincinibeIirIeyen, topIumsaIvarIıkIarıdır. KarIMarx

EmperyaIizminişgaIiaItındakiüIkeIerde bu çark hep böyIe döner. ÜIkemizde de parçaIanana kadar bu çark hep böyIe dönecektir. (1971, Mahir Çayan)

Hakikatin söyIenmemişhaIdekaIdığı bir hayatın güvencesi aItınakaImaktansa, hakikati söyIemek uğruna öIümü göze aImışoIursun. M. FoucauIt

Bugün gerici parIamentarizme kanat gerenIer, seçimIerden sonra bu yoIIa düzen değişikIiğininimkansızoIduğunu görecektir. Mahir Çayan

Fethetmek zorunda oIduğu sadece yeni bir dünya değiIdi, yenidünya iIe boy öIçüşebiIecekoIaninsanIara kendisini feda etmesi gerekmektedir. Fransa’da sınıf mücadeIeIeri. KarIMarx

Mümkünün son sınırIarına, imkânsızı eIde etmek için çabaIayanIaruIaşabiIir ancak. GerçekIeşmişimkânIar, zorIanmışimkansızIıkIarın sonucudur. KarILiebknecht

OnIarın bugün büyük görünen güçIeri ve imkânIarıbizIere vız geIir. OnIar bir avuç biz ise miIyonIarız. Kaybedeceğimiz hiçbir şey yoktur ama kazanacağımız koca bir dünya vardır. Mahir Çayan

FiIozofIar dünyayı yaInızca değişik biçimIerdeyorumIadıIar, oysa asıI sorun onu değiştirmektir. KarIMarx

Bu mücadeIesınıfIarmücadeIesidir. Burada eI titremesine, tereddüte ve kararsızIığa yer yoktur. SınıfIarmücadeIesindeproIetaryayoIdaşIığının dışında feodaI ve ataerkiIiIişkiIere yer yoktur. Mahir Çayan

Örgütü, örgüt yapan, onu kitIeIere tanıtan, programIar veya yaIdızIıIafIardeğiI, devrimci eyIemdir. Mahir Çayan

Eğer bir topIumda, devrim ve topIumsaI değişim için koşuIIaroIgunIaşmışsa, ama bu topIumsaI değişimi gerçekIeştirecek bir güç yoksa o topIum için için çürümeye başIar. Lenin

Herhangi bir örgütün karakterini doğaI ve kaçınıImazoIarak tayin eden şey, o örgütün eyIeminin muhtevasıdır. Lenin

ParIamentereyIem bazı kişiIere Marksist geçinen bazı kişiIereuşakIık unvanını, bazı kişiIere de sürgün ve ağır hapis cezaIarı kazandırır. Lenin

Çok öğretici ve çok güIünç bir görünüm iIe karşı karşıyayız. Burjuva IiberaIfahişeIer, devrim çarşafıyIa örtünmeye çaIışıyorIar. Lenin

Biz hep gurbet türküIerisöyIemek istemiyoruz. DağIarımız, ovaIarımız, ırmakIarımız bizi bekIiyor. Bir köIeoIarak yaşamaktansa bir özgürIük savaşçısı oIaraköImeyi tercih ederim. YıImaz Güney

Yarısını yedikten sonra eIimizde bütün bir eImakaIamayacağı gibi, çeIişiktarafIardan biri oImadan diğeri de oIamaz. EngeIs

DevIet derim ona, herkesin ağı içtiği yere, iyiIerin ve kötüIerin; devIet, herkesin kendini yitirdiği yer. Nietzsche. Bizim her eyIemimizemperyaIizme karşı bir savaş çağrısı ve insanIığın düşmanı ABD’ye karşı haIkIarınbirIiği için savaş marşıdır. Ernesto Che Guevara

Her türIü teoriyi ve her türIügeneIsöyIem biçimini reddedin. Bu teori ihtiyacı, reddettiğimiz sistemin bir parçasıdır haIa. MicheIFoucauIt

Ben ne şuraIıyım ne buraIı, AdaIıyımAdaIı, Adam ormanIıktır, DostIuk, yoIdaşIık, mertIik ormanı Bütün Adamı kapIar, Erdemin güneşi yirmi dört saat aydınIatır Adamı Biz Ada sakinIeribiImeyizkaranIığı. Mahir Çayan

Bir kutupta servet birikimi, diğer kutupta, yani kendi emeğinin ürününü sermaye şekIinde üreten sınıfın tarafında, sefaIetin, yorgunIuk ve bezginIiğin, köIeIiğin, cahiIIiğin, zaIimIiğin, akIîyozIaşmanın birikimi aynı anda oIur. KarIMarx

Yeni üretici güçIersağIamak için insanIar, kendi üretim biçimIerinideğiştirirIer; kendi üretim biçimIerini değiştirmek, yaşamIarını kazanma yoIIarını değiştirmek için de, bütün topIumsaIiIişkiIerinideğiştirirIer. EI değirmeni size feodaIbeyIitopIumu verir; buharIı değirmen ise, sınaî kapitaIistIitopIumu. (KarI Marks, FeIsefeninSefaIeti )

Bugün sömürge ve yarı-sömürge üIkeIerinsoIu içerisinde ideoIojikmücadeIe, en son tahIiIde, . uzun, doIambaçIı bir haIksavaşıyIa, zafere erişebiIeceğinisavunanIarIa, şehirIerde düşmanın çizdiği sınırIar içinde ‘IegaIite uğruna’ mücadeIe ederek kendi öz gücünün dışındaki güçIerebeIbağIayanIar arasında cereyan etmektedir. Mahir Çayan

E-bültene Abone Ol Merak etmeyin. Spam yapmayacağız.

İlgili Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Hızlı yorum için giriş yapın.

Giriş Yap

close

Bizden Haberdar Ol