Haşr Suresinin Arapça Okunuşu Faziletleri! Anlamı, Sırları ve Meali

Haşr suresi 24 ayetin bir araya gelmesiyle oluşmaktadır. Gün içerisinde Lev Enzelna kelimesini kullanırız ki bu da yine Haşr’da geçmektedir. Eğer sabahları düzenli olarak 3 kere “Euzubillahis-Semî`il-Alîmi mines-şeytanirracım” dedikten sonra Haşr suresinin 21-24.ayetlerini okursa 70 bin melek ona dua öder günahlarının affedilmesini ister. O kişi bunu yaptıktan sonra aynı gece yaşamını yitirirse cennetle mükâfatlandırılır.

Haşr Suresi Ne Zaman ve Nasıl İndi?

Haşr kelime anlamı olarak toplamak demektir. Zamanında Nadiroğulları ile Peygamber Efendimiz (s.a.v) arasında bir anlaşma yapılmıştı. Nadiroğulları da bu anlaşmaya uymamaya başlayınca Haşr suresi Medine döneminde indirilmiştir. 

Haşr Suresi

Haşr Suresi Arapça ve Latince Okunuşu

Bismillahirrahmanirrahim.

1.Sebbeha lillahi ma fiyssemavati ve ma fiyl’arardı ve huvel’aziyzulhakiymu.

2.Huvelleziy ahrecelleziyne keferu min ehlilkitabi min diyarihim lievvelil haşri ma zanantum en yahrucu ve zannu ennehum mani’atuhum husunuhum minallahi feetahumullahu min haysu lem yahtesibu ve kazefe fiy kulubihimurru’be yuhribune buyutehum bieydiyhim ve eydiylmu’miniyne fa’tebiru ya ulil’ebsari.

3.Ve lev la en keteballahu ‘aleyhimulcelae le’azzebehum fiyddunya ve lehum fiyl’ahıreti ‘azabunnari.

4.Zalike biennehum şakkullahe ve resulehu ve men yuşakkıllahe feinnallahe şediydul’ıkabi.

5.Ma kata’tum min liynetin ev terektumuha kaimeten ‘ala usuliha febiiznillahi ve liyuhziyelfasikıyne.

6.Ve ma efaalahu ‘ala resulihi minhum fema evceftum ‘aleyhi min haylin ve la rikabin ve lakinnallahe yusellitu rusulehu ‘ala men yeşa’u vallahu ‘ala kulli şey’in kadiyrun.

7.Ma efaallahu ‘ala resulihi min ehlilkura felillahi ve lirresuli ve liziylkurba velyetama velmesakiyni vebnissebiyli key la yekune duleten beynel’ağniyai minkum ve ma atakumurresulu fehuzuhu ve ma nehakum ‘anhu fentehu vettekullahe innallahe şediydul’ıkabi.

8.Lelfukarailmuhaciriyn-elleziyne uhricu min diyarihim ve emvalihim yebteğune fadlen minallahi ve rıdvanen ve yensurunallahe ve resulehu ulaike humussadikune.

9.Velleziyne tebevveuddare vel’iymane min kablihim yuhıbbune men hacere ileyhim ve la yecidune fiy sudurihim haceten mimma utu ve yu’sirune ‘ala enfusihim ve lev kane bihim hasasatun ve men yuka şuhha nefsihi feulaike humulmuflihune.

10.Velleziyne cau min ba’dihim yekulune rabbenağfir lena ve liıhvaninelleziyne sebekuna bil’iymani ve la tec’al fiy kulubina ğullen lilleziyne amenu rabbena inneke raufun rahıymun.

11.Elem tere ilelleziyne nafeku yekulune liıhvanihimulleziyne keferu min ehlilkitabi lein uhrictum lenahrucenne me’akum ve la nutıy’u fiykum ehaden ebeden ve in kutiltum lenensurennekum vallahu yeşhedu innehum lekazibune.

12.Lein uhricu la yahrucune me’ahum ve lein kutilu la yensurunehum ve lein nesaruhum leyuvellunel’edbare summe la yunsarune.

13.Leentum eşeddu rehbeten fiy sudurihim minallahi zalike biennehum kavmun la yefkahune.

14.La yukatilunekum cemiy’an illa iy kuran muhassenetin ev min verai cudurin be’suhum beynehum şediydun tahsebuhum cemiy’an ve kulubuhum şetta zalike biennehum kavmun la ya’kılune.

15.Kemeselilleziyne min kablihim kariyben zaku vebule emrihim ve lehum ‘azabun eliymun.

16.Kemeselişşeytani iz kale lil’insanikfur felemma kefere kale inniy beriy’un minke inniy ehafullahe rabbel’alemiyne.

17.Fekane ‘akıbetehuma ennehuma fiynari halideyni fiyha ve zalike cezauzzalimiyne.

18.Ya eyyuhelleziyne amenuttekullahe veltenzur nefsun ma kaddemet liğadin vettekullahe innallahe habiyrun bima ta’melune.

19.Ve la tekunu kelleziyne nesullahe feensahum enfusehum ulaike humulfasikune.

20.La yesteviy ashabunnari ve ashabulcenneti ashabulcenneti humulfaizune.

21.Lev enzelna hazelkur’ane ‘ala cebelin lereeytehu haşi’an mutesaddi ‘an min haşyetillahi ve tilkel’emsalu nadribuha linnasi le’allehum yetefekkerune.

22.Huvallahulleziy la ilahe illa huve ‘alimulğaybi veşşehadeti huverrahmanurrahıymu.

23.Huvallahulleziy la ilahe illa huve elmelikulkuddususselamul mu’minul muheyminul ‘aziyzul cebbarul mutekebbiru subhanallahi ‘amma yuşrikune.

24.Huvallahul halikul – bariy-ulmusavviru lehum’esma ulhusna yusebbihu lehu ma fiyssemavati vel’ardı. Ve huvel’aziyzulhakiymu.

Haşr Suresinin Arapça Okunuşu Faziletleri! Anlamı, Sırları ve Meali
Haşr Suresinin Arapça Okunuşu Faziletleri! Anlamı, Sırları ve Meali

Haşr Suresi Anlamı ve Meali

Rahman ve Rahim Olan ALLAH’ın adıyla.

1. Göklerde ve yerde ne varsa Allah’ı tespih eder. O, Aziz’dir, Hâkim’dir.

2. Kitap ehlini inkar edenleri ilk toplanmada yurtlarından çıkaran O’dur. Çıkacaklarını aklına bile getirmedin. Kalelerinin kendilerini Allah’tan koruyacağını zannettiler! Fakat ALLAH’ın azabı onlara ummadıkları bir yerden ulaştı ve kalplerine korku saldı da kendi elleriyle ve müminlerin elleriyle kendi meskenlerini yıktılar. O halde ibret alın.

3. Eğer Allah onlara sürgünü takdir etmemiş olsaydı, şüphesiz onları bu dünyada cezalandırırdı ve onlara ahirette cehennem azabı vardır.

4. Bu, ALLAH’a ve Resulüne karşı gelmelerindendir. Kim ALLAH’a karşı çıkarsa, bilsin ki O’nun cezası çetindir.

5. Savaştan dolayı hurma ağaçlarından kestiğiniz ya da sabit bıraktığınız her şey ALLAH’ın müsaadesiyle olmuştur. Fasıkları rezil rüsva haline getirmesi içindi.

6. Allah’ın Resulüne ganimet olarak verdiği şeyler  için sizler at veya deve ile hiçbir sefer yapmadınız. Fakat ALLAH, Peygamberlerine dilediği kimse üzerinde güç verir. Ve ALLAH her şeye kadirdir.

7. ALLAH’ın Resulüne ganimet olarak verdiği şeyler; ALLAH’a, Peygambere, belde halkına, Resulün akrabalarına, yetimlere, fakirlere ve yolculara ALLAH tarafından verilmiştir. Çünkü içinizden zenginlerin kullandığı bir servet olmasına izin verilmemiştir. Ne olursa olsun ALLAH’ın Resulü size verirse onu alın, size neyi yasakladıysa ondan sakının ve ALLAH’tan korkun. Doğrusu ALLAH’ın cezası çetindir.

8. Bu ganimetten de bir pay vardır. ALLAH’tan bir lütuf dileyerek ve O’nu hoşnut etmek için yurtlarından ve mallarından kovulan yoksul muhacirler içindir. ALLAH’a, yani dinine ve Resulüne yardım etmek için fedakarlık yapmışlardır, bu yüzden doğru kişiler onlardır. 

9. Kendilerinden önce Medine’de yurtları olan ve iman edenler, kendilerine hicret edenleri severler ve kendilerine ganimetlerinden verilenlere karşı bir kıskançlık duymazlar. Muhacirler muhtaç olsalar dahi onları kendi nefislerine tercih ederler. Kim kendi cimriliğinden kurtulursa, işte onlar kurtuluşa erenlerdir.

10. Onlardan sonra gelenler de şöyle derler: “Rabbimiz! Bizi ve bizden önce iman etmiş olan kardeşlerimizi bağışla ve kalplerimizde iman edenlere karşı bir kin duyma. ALLAH’ım! Sen gerçekten çok merhametlisin, en merhametlisisin.

11. Sen Ey Muhammed! Kitap ehlinden inkâr eden arkadaşlarına: Vallahi eğer sen kovulursan (Medine’den), biz de seninle beraber çıkarız ve sana karşı hiç kimseye itaat etmeyiz, diyen münafıklara bakmadı. Eğer savaşta saldırıya uğrarsanız, şüphesiz biz size yardım ederiz. Ama ALLAH onların gerçekten yalancı olduklarına şahittir.

12. Muhakkak ki onlar (Yahudiler) kovulurlarsa onlarla (münafıklar) asla çıkmazlar ve kendilerine saldırılırsa onlara asla yardım etmezler. Ve eğer onlara yardım ederlerse (münafıklar) arkalarını dönerler, böylece galip gelemezler.

13. Şüphesiz siz onların yaşadığı korku ALLAH korkusundan daha büyüktür. Bu, onların ALLAH’ın azametini ve kudretini kavrayamayan bir kavim olmaları sebebiyledir. 

14. Onlar, sağlamlaştırılmış beldelerde ve sur arkasından, sizinle birlikte dahi olsa savaşmazlar. Aralarındaki düşmanlık çok büyüktür. Birlik olduklarını zannedersiniz ama kalpleri bölünmüştür, çünkü onlar hiçbir şeyden anlamayan bir topluluktur.

15. Onlar, kendi ataları (acı çeken Benî Kaynuka Yahudileri) gibidirler, yaptıklarının kötü sonucunu tattılar ve onlar için ahirette çok acı bir azap vardır.

16. Münafıklar ile şeytan durumlar benzerdir. Şeytan şöyle der: İnsanoğlu, ALLAH’ı inkâr et, insan bunu kabul ettikten sonra da şeytan der ki: Ben sizden uzağım, Ben âlemlerin Rabbi olan ALLAH’tan korkarım der. 

17. Böylece ikisi de ateşe düşerek orada ebedî kalacaklardır. İşte zalimlerin mükâfatı budur. 

18. Ey iman edenler! ALLAH’tan korkun ve O’na karşı sorumluluğunuzu yerine getirin. Ve herkes yarın için ne hazırladığına baksın ve Allah’tan korkun. Şüphesiz Allah, yaptıklarınızdan haberdardır.

19. Allah’ı unutan (Allah’a isyan edenler) ve O’nun da kendilerine kendilerini unutturduğu (salih amelleri unutturduğu) kimseler gibi olmayın. Bunlar, Fasıkunlardır (Allah’a isyan eden, asi olan).

20. Cehennem ehli ile Cennet ehli bir olmaz. İşte kurtuluşa erenler Cennet ehlidir.

21. Biz bu Kur’an’ı bir dağın üzerine indirseydik, şüphesiz onu ALLAH korkusundan alçalmış ve parçalanmış görürdün. İşte bunlar, düşünsünler diye insanlara verdiğimiz örneklerdir.

22. Allah’tan başka ilah yoktur La ilahe illa Huvâ olan gaybı görüneni de bilen de ALLAH’tır O Rahman ve Rahimdir.

23. O ALLAH’tır, O’ndan başka ilah yoktur: Hükümdar, En Mukaddes, Her Şeye Kadir, Huzur Kaynağı, her şeyin Gözcüsü, Her Şeye Kadir, Kudretli Yüce, Görkemli. ALLAH, onların ortak koştuklarından daha yücedir. 

24. O ALLAH’tır: Yaratan, mucit, şekil veren. Yalnız O en güzel isimlere (Esmaül Hüsna) Sahiptir. Göklerde ve yerde ne varsa, O’nu daima tespih eder. Ve O, Aziz’dir, Hâkim’dir.

Haşr Suresi Faziletleri ve Sırları

 • Bütün hastalıklara şifadır: Resulullah’tan (s.a.v.) bir rivayette, elini başının üzerine koyan ve Haşr suresinin son üç ayetini okuyanın ölüm dışında bütün hastalıklara şifa olacağını bildirmektedir. 
 • Hafızayı ve zekâyı geliştirmek: Ebu Abdullah Cafer ibn Muhammed şöyle demiştir: Kim Haşr suresini yazıp onu temiz su ile yıkar ve sonra o sudan içerse mükemmel bir zekâ, hafıza ve büyük bir akıl sahibi olur. 
 • Günahların bağışlanması: Peygamber Efendimiz (s.a.v), Kim Haşr Suresinin son üç ayetini okursa, geçmiş ve gelecek günahları bağışlanır diye buyurdu. 
 • Baş ve kulak ağrısına iyi gelen dualardandır: Ali ibn Ebi Talib, Haşr suresinin son ayetlerinin baş ağrısına şifa olduğunu söyledi. 
 • Bir kişi hem Suresini hem de okursa Rahman Haşr Suresini, onu her zaman korumak için bir melek görevlendirilir.
 • Eğer Haşr Suresi 40 gün boyunca okunduğu zaman, en zor görevi, kolay bir hale gelecektir.
 • Her Kim Haşr Suresini Cuma gecesi sabaha kadar okursa her türlü beladan korunur.

Haşr Suresi Tefsiri

Haşr Suresi’nin benzersiz özelliklerinden biri, tesbih etmekle başlayıp tesbih etmekle bitmesidir Allah’ı Allah’ı . Haşr suresinde geçen bazı hususlar şunlardır:

 1. Beni Natir Yahudilerinin Müslümanlarla olan ahdini nasıl bozdukları ve böylece Medine’den nasıl sürüldüklerini anlatır.
 2. Müslümanların savaşa girmeden elde ettikleri servetler ve kanunlardan bahseder.
 3. Müslümanların münafıklara sitem etmeleri ve gizli faaliyetlerini ifşa etmelerini içerir.
 4. Muhacirlerin faaliyetlerinin anlatılması ve fedakarlıklarının övülmesine değinilir.
 5. Surenin sonuna doğru Allah’ın güzellik ve azamet sıfatlarından bahsetmektedir. 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Hızlı yorum için giriş yapın.


Giriş Yap