Namazda Hangi Sureler Okunur? Sıralaması Nasıldır? Zammı Sureler Nedir?

Namaz ile İlgili Sözler

Namazda okunacak surelerin sıralaması ayet uzunluklarına göre yapılır. Bunların adına genel olarak Zammı Sureler denir. Müminler olarak yaşadığımız fani dünyada ve ölümden sonraki yaşamda huzuru bulabilmek için bütün Müslümanlara farz olan 5 vakit namazı kılmamız gerekiyor. 

Zammı Sureler Nedir?

ALLAH’ın huzuruna çıkmak için önce abdest alıp temizlenmek gerekir, Namazda Fatiha suresinden sonra okunacak kısa surelerine genel adına zammı sureler denir. 

 • Zammı Sureler 3 ayetten daha kısa olmamalıdır
 • 33 harften oluşan ayetin bir rekatta okunmasında sakınca yoktur
 • Surelerin sırayla okunması önemlidir.
 • Atlanarak sure okunacaksa sıralamadan 1 değil 2 veya daha fazla sure atlanarak okunmalıdır.
 • Uzun ayetli bir sure okuduktan sonra kısa ayetli sureye geçilecekse 2 ayetten fazla olmaması gerekir.
 • Aşağıda verilen sıralama yukarıdan aşağı şeklinde olmalıdır. 
 • Ayetel Kürsi uzun ve koruyucu bir suredir, istisnai olarak Namaz sırasında okunabilir.
Namazda Hangi Sureler Okunur? Sıralaması Nasıldır? Zammı Sureler Nedir?
Namazda Hangi Sureler Okunur? Sıralaması Nasıldır? Zammı Sureler Nedir?

Zammı Sureler Namazda Sırayla Okunacak Sureler Listesi

Zammı sureler okunurken yukarıdan aşağı doğru sırayla okunmalıdır. Namazda okunacak 10 sureyi sizler için listeledik. Şimdi Zammı surelerin Arapça ve Türkçe okunuşu ve mealine geçeceğiz.

1. Fil Suresi

2. Kureyş Suresi

3. Maun Suresi

4. Kevser Suresi

5. Kafirun Suresi

6. Nasr Suresi

7. Tebbet Suresi

8. İhlas Suresi

9. Felak Suresi

10. Nas Suresi

Fil Suresi Arapça ve Latince Okunuşu

BismillâhirRahmânirRahîm. 

 1. Elemtera keyfe fe’ale Rabbuke bi-ashâbi’l-fîl. 
 2. Elem yec’al keydehum fî tadlîl. 
 3. Ve ersele ’aleyhim tayran ebâbîl. 
 4. Termîhim bi-hicâratin min siccîl. 
 5. Fece’alehum ke’asfin me’kûl.

Fil Suresi Türkçe Anlamı Meali

Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla.

 • Rabbinin fillere neler yaptığını görmedin mi?
 • Planlarını bozguna uğratmadı mı?
 • Ve üzerlerine ebabil kuşlarını sürüler halinde gönderdi,
 • Kuşlar ağzında pişmiş taşlarla fillere saldırdı,
 • Ve onları çiğnenmiş ekinler haline getirdi.

Kureyş Suresi Arapça ve Latince Okunuşu

BismillâhirRahmânirRahîm. 

 1. Li îlâfi kurayş.
 2. Îlâfihim rihlete’ş-şitâi ve’s-sayf.
 3. Felya’budû Rabbe hâze’l-beyt.
 4. Ellezî et’amehum min cû’in ve âmenehum min havf.

Kureyş Suresi Türkçe Anlamı Meali

Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla.

 • Kureyş’in alışılmış güvenliğini sağladığı için
 • Kış ve yaz kervanında ısınmalarını ve korunmalarını sağladı için
 • Rabbine kulluk etsinler,
 • Onları açlıktan kurtararak]doyuran ve korkudan kurtararak emniyette kılandır.

Maun Suresi Arapça ve Latince Okunuşu

BismillâhirRahmânirRahîm. 

 1. Eraeytellezî yukezzibu bi’d-dîn.
 2. Fezâlike’l-lezî yedu’ul-yetîm.
 3. Ve lâ yehuddu alâ ta’âmi’l-miskîn.
 4. Feveylun lil-musallîn.
 5. Ellezînehum an salâtihim sâhûn.
 6. Ellezînehum yurâûn.
 7. Ve yemne’ûne’l-mâ’ûn.

Maun Suresi Türkçe Anlamı Meali

Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla.

 • Kıyamet gününü yalanlayanı gördün mü?
 • Çünkü yetimi kovan odur.
 • Ve fakirlerin doyurulmasını teşvik etmez.
 • Bu halde dua edenlerin, namaz kılanların vay haline
 • Fakat namazından gafil olanlar…
 • Yaptıklarını gösteriş için yapanlar
 • Onlar en küçük yardımı bile engellerler.

Kevser Suresi Arapça ve Latince Okunuşu

BismillâhirRahmânirRahîm. 

 1. İnnâ a’taynâ ke’l-kevser.
 2. Fesalli li-Rabbike ve’nhar.
 3. İnne şâni’eke huve’l-ebter

Kevser Suresi Türkçe Anlamı Meali

Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla.

 • Ant olsun, sana Ey Muhammed Kevser’i verdik.
 • halde Rabbine dua et ve yalnız O’na kurban kes.
 • Doğrusu, kesilen düşmanınızdır.

Kafirun Suresi Arapça ve Latince Okunuşu

BismillâhirRahmânirRahîm. 

 1. Gul yâ eyyuhe’l-kâfirûn.
 2. Lâ a’budu mâ ta’budûn.
 3. Ve lâ entum âbidûne mâ a’bud.
 4. Velâ ene âbidun mâ abettum.
 5. Velâ entum âbidûne mâ a’bud.
 6. Lekum dînukum veliye dîn.

Kafirun Suresi Türkçe Anlamı ve Meali

Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla.

 • De ki: Ey kâfirler!
 • Ben sizin ibadet ettiğinize ibadet etmem.
 • Siz de benim taptığıma tapanlar değilsiniz.
 • Ben de sizin ibadet ettiklerinize ibadet edecek değilim.
 • Siz de benim taptığıma tapanlar değilsiniz.
 • Sizin dininiz size, benim dinim banadır.

Nasr Suresi Arapça ve Latince Okunuşu

BismillâhirRahmânirRahîm. 

 1. İzâ câe nasrullâhi ve’l-fethu.
 2. Ve raeyte’n-nâse yedhulûne fî dînillâhi efvâcâ.
 3. Fe sebbih bi-hamdi Rabbike vestağfirhu innehû kâne tevvâbâ.

Nasr Suresi Türkçe Anlamı Meali

Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla.

 • Allah’ın zaferi ve fetih geldiğinde
 • Ve insanların toplu halde Allah’ın dinine girdiğini görürsün.
 • Sonra Rabbini hamd ile tesbih et ve O’ndan mağfiret dile. Doğrusu O, tevbeleri çok kabul edendir.

Tebbet Suresi Arapça ve Latince Okunuşu

BismillâhirRahmânirRahîm.

 1. Tebbet yedâ ebî lehebin ve tebb.
 2. Mâ ağnâ ‘anhu mâluhû ve mâ keseb.
 3. Seyaslâ nâran zâte leheb.
 4. Vemraetuhû hammâlete’l-hatab.
 5. Fî cîdihâ hablun min mesed.

Tebbet Suresi Türkçe Meali Anlamı

Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla.

 • Ebu Leheb’in eli harap olsun, o helak olsun.
 • Ne malı, ne de kazandığı ona fayda vermez.
 • O, alevli bir ateşe (cehenneme ) girecektir
 • Ve karısı aynı zamanda odun taşıyıcısı.
 • Boynunda bükülmüş elyaftan bir ip var.

İhlas Suresi Arapça ve Latince Okunuşu

BismillâhirRahmânirRahîm.

 1. Gul huvallâhu ehad.
 2. Allâhu’s-samed.
 3. Lem yelid ve lem yûled.
 4. Ve lem yekun lehû kufuven ahad.

İhlas Suresi Türkçe Meali Anlamı

Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla.

 • De ki: O, bir olan Allah’tır.
 • Allah, Ebedi Sığınaktır.
 • Ne doğurur ne de doğar
 • O’nun hiçbir dengi de yoktur.

Felak Suresi Arapça ve Latince Okunuşu

BismillâhirRahmânirRahîm.

 1. Gul e’ûzu bi-Rabbi’l-felak.
 2. Min şerri mâ halak.
 3. Ve min şerri ğasigın izâ vegab.
 4. Ve min şerri’n-neffâsâti fi’l-ugad.
 5. Ve min şerri hâsidin izâ hased.

Felak Suresi Türkçe Anlamı Meali

Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla.

 • De ki: Şafak vaktinin Rabbine sığınırım.
 • Yaratılmışların fitnesinden;
 • Yayılan Karanlığın fitnesinden;
 • Gizli işler yapanların, çevirenlerin şerrinden;
 • Ve hased ederken hased edenin fitnesinden.

Nas Suresi Arapça ve Latince Okunuşu

BismillâhirRahmânirRahîm.

 1. Gul e’ûzu bi-Rabbi’n-nâs.
 2. Meliki’n-nâs.
 3. İlâhi’n-nâs.
 4. Min şerri’l-vesvâsi’l-hânnâs.
 5. Ellezî yuvesvisu fî sudûri’n-nâs.
 6. Mine’l-cinneti ve’n-nâs.

Nas Suresi Türkçe Anlamı Meali

Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla.

 • De ki: “İnsanların Rabbine sığınırım.
 • İnsanlığın hükümdarı.
 • İnsanlığın yaratıcısı,
 • Geri çekilen vesvesenin şerrinden
 • İnsanlara kötülüğü fısıldayan 
 • 3 harflilerden ve insanlardan.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Hızlı yorum için giriş yapın.


Giriş Yap