Mülk Suresinin Arapça Okunuşu Faziletleri! Anlamı, Sırları ve Meali

Mülk Suresi Halk-toplum içinde Tebarekellezi veya Tebareke Suresi olarak bilinir, Kuran kerimde “indiriliş sırasına göre 77. Sırada” Kuran kerimin toplanma halinde 67. Sıradadır. Kuran-ı Kerim’in 29. cüzünde yer alan Mülk Suresi  561. sayfadan başlayıp 563. sayfada bitmektedir. 

Mülk Suresi Ne zaman Nasıl İndi?

Mekke Döneminde Nazil Olmuştur. Süre Tam 30(Otuz) Ayetten oluşur, Adını İlk Ayette geçen “Mülk” Kelimesinden Almıştır.

Bu kelime “Hükümranlık” demektir. Ayrıca Tebâreke, Mücâdele, Mânia, Münciye, Vâkıye ve Mennâa olarak da bilinir.

Müşriklerin Hz. Resulullah a.s Hakkında konuşmaların artması Hatta Rivayete göre “Muhammed’in tanrısının duymaması için gizli konuşun” demeleri üzerine bu ayet Nazil olmuştur.

Bu içerikte Mülk suresi Türkçe ve Arapça okunuşu, anlamı, faziletleri, tefsiri ve meali yer almaktadır.

Mülk Suresi

MÜLK SURESİ ARAPÇA OKUNUŞU VE ANLAMI

mulk-suresi-1
Mülk Suresi 1. Sayfa
mulk-suresi-2
Mülk Suresi 2. Sayfa
mulk-suresi-3
Mülk Suresi 3. Sayfa
mulk-suresi-oku
Mülk suresi Arapça konuşu

MÜLK SURESİ ARAPÇA LATİNCE OKUNUŞU

Bismillâhirrahmanirrahim.

 1. Tebârekelleziy BiyediHİlMülkü, ve HUve ‘alâ külli şey’in Kadiyr;
 2. Elleziy halekalmevte velhayâte liyeblüveküm eyyüküm ahsenu ‘amela* ve HUvel ‘Aziyzul Ğafûr;
 3. Elleziy haleka seb’a Semavatin tıbaka* ma tera fiy halkırRahmâni min tefavut* ferci’ılbasare hel tera min futûr;
 4. Sümmerci’ıl basare kerrateyni yenkalib ileykelbasaru hasien ve hüve hasiyr;
 5. Ve lekad zeyyennes Semaeddünya Bimesabiyha ve ce’alnaha rucûmen lişşeyatıyni ve a’tedna lehüm ‘azâbes se’ıyr;
 6. Ve lilleziyne keferu BiRabbihim ‘azâbu cehennem* ve bi’sel masıyr;
 7. İzâ ülku fiyha semi’u leha şehiykan ve hiye tefur;
 8. Tekâdu temeyyezu minelğayz* küllema ülkıye fiyha fevcun seelehüm hazenetüha elem yeti’küm neziyr;
 9. Kalu belâ kad caena neziyrun fekezzebna ve kulna ma nezzelAllâhu min şey’* in entüm illâ fiy dalâlin kebiyr;
 10. Ve kalu lev künna nesme’u ev na’kılu ma künna fiy ashabisse’ıyr;
 11. Fa’terefu Bizenbihim* fesuhkan liashabis se’ıyr;
 12. İnnelleziyne yahşevne Rabbehüm Bilğaybi lehüm mağfiretun ve ecrun kebiyr;
 13. Ve esirru kavleküm evicheru Bih* inneHU ‘Aliymun BiZâtissudur;
 14. Elâ ya’lemu men haleka, ve HUvel Latıyful Habiyr;
 15. HUvelleziy ce’ale lekümül’Arda zelûlen femşû fiy menâkibiha ve kûlu min rizkıh* ve ileyHİnnuşur;
 16. Eemintüm men fiysSemâi en yahsife Bikümül’Arda feizâ hiye temur;
 17. Em emintüm men fiysSemâi en yursile ‘aleyküm hasiba* feseta’lemûne keyfe neziyr;
 18. Ve lekad kezzebelleziyne min kablihim fekeyfe kâne nekiyr;
 19. Evelem yerav ilettayri fevkahüm sâffatin ve yakbıdne, ma yumsikühünne illerRahmân* inneHU Bikülli şey’in Basıyr;
 20. Emmen hazelleziy hüve cündün leküm yansurukum min dûnirRahmân* inilkâfirune illâ fiy ğurur;
 21. Emmen hazelleziy yerzükuküm in emseke rizkaHU, bel leccû fiy ‘utuvvin ve nüfûr;
 22. Efemen yemşiy mükibben ‘alâ vechihi ehda emmen yemşiy seviyyen ‘alâ sıratın müstekıym;
 23. Kul HUvelleziy enşeeküm ve ce’ale lekümüssem’a vel’ebsare vel’ef’idete, kaliylen ma teşkûrun;
 24. Kul HUvelleziy zereeküm fiyl’Ardı ve ileyHİ tuhşerun;
 25. Ve yekulûne metâ hâzelva’dü in küntüm sadikıyn;
 26. Kul innemel’ılmu ‘indAllâh* ve innema ene neziyrun mubiyn;
 27. Felemma raevhu zulfeten siet vucûhülleziyne keferu ve kıyle hâzelleziy küntüm Bihi tedde’un;
 28. Kul eraeytum in ehlekeniyAllâhu ve men ma’ıye ev rahımena, femen yüciyrulkafiriyne min ‘azâbin eliym;
 29. Kul HUverRahmânu amenna Bihi ve ‘aleyhi tevekkelna* feseta’lemune men hüve fiy dalâlin mubiyn;
 30. Kul eraeytüm in asbeha mâüküm ğavren femen ye’tiyküm Bimâin me’ıyn;
mulk-suresinin-meali
Mülk Suresi Meali

MÜLK SURESİN ANLAMI MEALİ

Bismillâhirrahmanirrahim

 1. Mülk (fiiller boyutu) elinde olan (onu her an dilediğince tedbir eden) ne yücedir! O, her şeye Kaadir’dir.
 2. Ortaya koyacaklarınız itibarıyla hanginizin daha mükemmel olduğunu yaşatmak için ölümü ve hayatı yaratan “HÛ”dur! O, Aziyz’dir, Ğafûr’dur.
 3. Semâları yedi boyut (hâlinde) yaratan “HÛ”dur! Rahmân’ın yaratışında hiçbir uyumsuzluk göremezsin! Hadi bakışını döndür de bak! Bir kopukluk – uyuşmazlık görüyor musun?
 4. Sonra bakışını iki kere daha döndür de bak! Bakışın en yorgun (aradığın kusuru bulamamış hâlde), hor-hakir olarak sana döner!
 5. Andolsun ki dünyanın (düşünce) semâsını, aydınlatıcılar (hakikat bilgileriyle) olarak donattık! Onları meydana getirdik ki, şeytanları (şeytanî fikirleri) taşlayıp uzaklaştırmaları için! Onlar için alevli ateşin azabını hazırladık.
 6. Hakikatlerini oluşturan Rablerini inkâr edenler için cehennem azabı vardır! Ne kötü dönüş yeridir o!
 7. Onun içine atıldıklarında, o kaynayarak fışkırırken, onun gümbürtüsünü işitirler!
 8. Gayzından (şiddetli taşmasından) neredeyse çatlayacak hâldedir! Onun içine her bir bölük atıldıkça, muhafızları onlara: “Size bir uyarıcı gelmedi mi?” diye sorar.
 9. (Cehennem ehli de) der ki: “Evet, gerçekten bize bir uyarıcı geldi de biz inanmayıp reddettik! ‘Allâh hiçbir şey inzâl etmemiştir; sizin yaptığınız çok büyük bir sapıklıktır’ dedik.”
 10. Derler ki: “Eğer dinleseydik onları, aklımızı kullansaydık; alevli ateşte yanan halk içinde olmazdık!”
 11. Suçlarını böylece itiraf ettiler! Uzaklığı yaşasın dev alevli ateş ehli!
 12. “Gayb”ları olarak Rablerinden haşyet duyanlara gelince, onlar için bir mağfiret ve büyük bir ecir vardır.
 13. Düşündüğünüzü ister içinizde tutun ister açığa vurun! Muhakkak ki O, sadırların (içinizin – bilincinizin – şuurunuzun) zâtı olarak Aliym’dir.
 14. Yarattığını bilmez mi! O, Latiyf’tir, Habiyr’dir.
 15. O, arzı (bedeni) size (bilincinize) tâbi oluşturdu! Onun omuzlarında yürüyün ve O’nun yaşam gıdasından nasiplenin! Yeniden varoluşunuz O’na dönük olacaktır!
 16. Semâdakinin sizi arzınıza geçirmesinden güvencede misiniz? Birden o harekete geçip çalkalanmaya başlar!
 17. Ya da semâdakinin, üzerinize bir kasırga – hortum irsâl etmesinden güvencede misiniz? Uyarımın anlamını bileceksiniz!
 18. Andolsun ki onlardan öncekiler de yalanladı! Benim, beni inkâr sonucunu yaşatmam nasıl oldu!
 19. Üstlerinde saf saf kanatlarını açıp yükselen, kapayıp inen kuşları görmezler mi! Onlar Rahmânî kuvvelerle bunu başarıyorlar! Muhakkak ki O, her şeyi (hakikati olarak) Basıyr’dir.
 20. Ya da Rahmân’a karşı size yardım edecek ordunuz mu var? Hakikat bilgisini inkâr edenler yalnızca bir aldanış içindedirler!
 21. Eğer yaşam gıdanı kesse, kimdir şu sizi besleyecek? Hayır, azgınlık ve nefretle kaçışı inatla sürdürmekteler
 22. Peki, âmâ olarak yüzüstü sürünen mi doğru yolda gider yoksa sırat-ı müstakim üzerinde dimdik önünü görerek yürüyen mi?
 23. De ki: “Sizi inşa eden ve sizin için algılama kuvvesi, idrak kuvvesi (basîret) ve FUADLAR (Esmâ mânâ özelliklerini beyine yansıtıcı kalp nöronları) oluşturan “HÛ”dur! Ne kadar az şükrediyorsunuz (değerlendiriyorsunuz)!”
 24. De ki: “Sizi, arzda yaratıp yayan “HÛ”dur! O’na haşr olunacaksınız!”
 25. Derler ki: “Eğer sözünüzde sadıksanız, bu tehdidiniz ne zaman (gerçekleşecek)?”
 26. De ki: “O’nun bilgisi Allâh indîndedir! Şüphesiz ki ben apaçık uyarıcıyım!”
 27. Onu (ölümü) yaklaşmış gördüklerinde, o hakikat bilgisini inkâr edenlerin yüzleri kötü oldu (karardı)! “İşte bu, kendisini bir an önce yaşamayı temenni ettiğinizdir!” denildi.
 28. De ki: “Bir düşünün! Allâh beni ve benimle beraber olanları helâk etse ya da bize rahmet etse; hakikat bilgisini inkâr edenleri feci bir azaptan kim kurtarır?”
 29. De ki: “O, Rahmân’dır; O’na hakikatimiz olarak iman ettik ve O’na tevekkül ettik! Kimin apaçık yanlış düşünce içinde olduğunu yakında bileceksiniz!”
 30. De ki: “Bir düşünün! Eğer suyunuz çekilse, sizde kim kaynak açıp su (ilim) oluşturur?

MÜLK SURESİNİN FAZİLETLERİ VE SIRLARI

 • Hz. Resulullah a.s Mülk Suresinin Akşam yatmadan önce okunması ve hayatının geri kalanında bunu tekrarlayanları halinde Kabir azabından koruyacağını ifade etmişler.
 • Hz. Aişe Validemizden rivayet edildiğine göre Hz. Resulullah a.s Yatmadan önce ve yolculuğa çıkmadan önce mutlaka Mülk Suresi okurlarmış.
 • Başka bir rivayete göre kim Mülk suresi okursa, Kâdir gecesi ihya etmiş gibi olur. (“Şüphesiz, biz onu (Kur’an’ı) Kadir Gecesi’nde indirdik. Kadir Gecesi’nin ne olduğunu sen ne bileceksin. Kadir Gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve Ruh (Cebrail) o gecede, Rablerinin izniyle her türlü iş için iner de iner. O gece, tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir.”)
 • Cenazeler defin sonrasında Mülk Suresi Okunur bunun sebebi umulurken defin edilen kişi Kabir azabı görmesinler diyedir.
 • Fakirlik çekenlerin Mülk Suresini devamlı okuması önerilmektedir.

MÜLK SURESİNİN TEFSİRİ

Mülk sûresinin temel konusunun Allah’ın varlığını, birliğini, kâinatı yaratıp yönettiğini ve âhiretin mevcudiyetini kanıtlamak olduğunu söylemek mümkündür.

Sûrenin muhtevası iki bölüm halinde açıklanabilir. Kâinatın yaratılış ve yönetiliş iktidarının Allah’ın elinde bulunduğunun ifadesiyle başlayan birinci bölümün ilk âyetlerinde içinde yaşanılan âlemin bir imtihan dünyası olduğu belirtilir, ardından ilâhî kudretin tabiata verdiği mükemmeliyetten bazı örnekler zikredilir (âyet 1-5).

Daha sonra tabiatın mükemmel yapısı ve işleyişini gözlemek için duyulara, duyuların algısını değerlendirip yüce yaratıcıya ulaşmak için akla sahip kılınan insanlardan gerçeğe karşı direnenlerin durumlarına temas edilir ve uhrevî âkıbetlerinin acıklı tasvirleri yapılır.

Cehennem ehlinin, dünyada iken ilâhî tebliğe kulak verip akıllarını kullanmış olsalardı alevli ateşe mâruz kalmayacakları yolunda itirafta bulunacakları haber verilir.

Nihaî âkıbeti henüz görmeden rablerine haşyet derecesinde saygı gösterenlerin fevkalâde güzel bir muamele ile karşılaşacakları ifade edildikten sonra yüce yaratıcının her türlü hareket, davranış, düşünce ve duyguya vâkıf olduğu bildirilir (âyet 6-14).

İkinci bölümde, sema örneğiyle evrenin mükemmelliğine işaret edilen birinci bölüme karşılık arzın, insan türünün yaşamasına uygun hale getirilişiyle ilâhî lutuf ve kudrete temas edilmiş, kuş türünün tabiattaki mükemmel konumuna değinilmiş, insana verilen zâhirî ve bâtınî yetenekler hatırlatılmış, tabiatta hâkim olan ilâhî-tabii kanunların aksaması durumunda insanın elinden hiçbir şey gelmeyeceği belirtilmiştir.

Bütün bunlara rağmen geçmiş peygamberler döneminde olduğu gibi (âyet 18) dinî gerçekleri yalanlamaya devam edenlerin âkıbetlerinin elem verici bir hayat olacağı ifade edilmiştir. Âyetlerden, muhatapların Allah’ın varlığından ziyade âhiret hayatının mevcudiyetini inkâr ettikleri anlaşılmaktadır.

Çünkü âhiret hayatı insana sorumluluğunu hatırlatmakta ve gaflet içinde geçirdiği hayatın tadını kaçırmaktadır (âyet 15-30). Mülk sûresi gafletin bürüdüğü kalplere tutulan bir güneş gibidir.

İlâhî güneş bu yüreklere nüfuz edebilmek için çeşitli yönlerden ışınlarını salmakta, ancak insanlar bu ışınların ziyâsından uzak kalmaktadır. Yûsuf sûresindeki bir âyet de (12/105) aynı hususa temas etmektedir: “Göklerde ve yerde nice işaretler vardır ki inkârcılar hiç ilgi göstermeden yanlarından geçip giderler.”

Konu ile alakalı aramalar

mülk suresi, mülk suresi arapça oku, mulk suresi, mülk suresi arapça, mülk suresi oku, mülk suresi türkçe okunuşu, mülk suresi meali, mülk süresi, mulk suresi arapça oku, mülk suresi fazileti, mülk suresi anlamı, mülk suresi oku arapça, mülk suresinin okunuşu, mulk suresi oku, mülk suresi türkçe, mulk suresi arapça, mulk suresi arapca, suresi okunuşu, mülk suresi fazileti ve sırları, arapça mülk suresi, suresinin anlamı, mülk suresi türkçe meali

Mülk suresi hakkında arama sonuçları listelenmiştir. Bu makaleyi bu benzeri arama sonuçları ile bulabilirsiniz.

1 Yorum

Esra Ökten  -  Nisan 27, 2022 / 8:54 pm

çok güzel site ancak biraz fazla reklam var gibi…

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Hızlı yorum için giriş yapın.


Giriş Yap