Dört Büyük Meleğin İsimleri, Özellikleri ve Görevleri Nelerdir? Kaç Tane Melek Var?

Allah (c.c)’un yarattığı sayısız melek arasından 4 büyük melek olarak da adlandırılan ve Kuran-ı Kerim’de isimleri bulunan Meleklerin (Azrail, Cebrail, İsrafil ve Mikail’in) görevleri neler? 

Meleklerin sayısını ancak Allah bilir. Meleklerin sayısı hakkında Kuran’da ve hadislerde net bir bilgi yoktur. Ancak hadislere dayanarak bunların sayabileceğimizden çok daha fazla olduğunu söylemek mümkündür. Ayrıca Peygamberimiz (sav)’in verdiği habere göre; bir yağmur damlası ile yeryüzüne bir melek gelir ve onun sırası bir daha gelmez.

4 Büyük Meleğin Özellikleri

Melekler, Yüce Allah’ın nurdan yarattığı mistik varlıklardır. Birden fazla form alabilirler ve erkek veya kadın olarak tanımlanamazlar. Meleklere iman, Kur’an’da ve Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’den gelen sahih rivayetlerde belirtildiği gibi, Müslüman inancının vazgeçilmez bir parçasıdır. Arapçada meleklere “yardım etmek” anlamına gelen Malaika denir. Melekler hem görünmeyen hem de fiziksel âlemlerde görev yapmakla meşguldürler. Kuran’da meleklerin Allah’a ibadet etmek ve O’nun emirlerini yerine getirmek için yaratıldığı bildirilmektedir: Allah şöyle buyurmaktadır:

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Yaratandan kendisi için indirilene iman etti, diğer inanlar da… Her biri ALLAH’a ve onun meleklerine, bütün kitaplarına ve elçilerine de iman eder. (Bakara Suresi, 2/285)

Meleklerin yemedikleri, içmedikleri ve çiftleşmedikleri bilinmektedir. Bu tür arzulardan arındırılmışlardır. İbrahim’e tok bir insan suretinde geldiklerinde, onlara yiyecek verdi, ama onlar yemeyi reddettiler. Allah diyor ki:

Göz yüzü veya yer yüzü neler yaratıldıysa, yaşayanlar ve melekler de ALLAH’a secde edin ve onlar asla büyüklük emaresi göstermezler. (Nahl Suresi 16:49)

Melekler erkek veya dişi olarak nitelendirilemezler ve herhangi bir üreme veya cinsel üremeye tabi değildirler. Bilakis, bunların hepsi doğrudan doğruya Yüce Allah tarafından yaratılmıştır. Sadece insana hizmet ve Allah’a kulluk için yaratıldıkları için cinselliğe, yemek yemeye veya başka bir şeye meyletmezler. Allah diyor ki:

Yaratan meleklere dedi ki: Gerçekten ben, yeryüzüne bir halife yerleştireceğim, Orada fesat işler yapacak ve her tarafı yıkacak birini mi yerleştireceksin? dediler. Oysa biz Seni her zaman yüceltiriz, överiz, seni anarız ve kutsarız, dedi ki: Şüphesiz ben sizin bilmediğinizi biliyorum. (Bakara Suresi, 2:30)

Ve Adem’e her şeyin tabiatını öğretti; Sonra onları meleklerin önüne koydu ve: “Eğer haklıysan, bunların mahiyetini bana haber ver dedi. (Bakara Suresi, 2:31)

Dört Büyük Meleğin İsimleri, Özellikleri ve Görevleri Nelerdir? Kaç Tane Melek Var?
Dört Büyük Meleğin İsimleri, Özellikleri ve Görevleri Nelerdir? Kaç Tane Melek Var?

Melekler Nasıl Görünüyor?

İslam’da melekler çok eşsiz bir görünüme sahiptir. Melekleri orijinal hallerinde gören çok az insan olmasına rağmen, Kuran ve Sünnet’ten melekler hakkında birçok gerçek biliyoruz.

 • Melekler yemez.
 • Melekler çok büyüktür.
 • Onların cinsiyeti yoktur.
 • İnsan şeklini alabilirler.
 • Kanatları vardır, bazen ikili, üçlü veya dörtlü.
 • Son derece güzeller. Ölüm Meleği hariç.
 • Melekler nurdan, cinler ateşten, insan ise topraktandır.

Allah’ın (özellikle) indirdiği üç bin melekle sana yardım etmesi sana yetmez mi? (Al-i İmran Suresi, 124)

4 Büyük Melek ve Görevleri

Cebrail (a.s): 

Cebrail’in görevi Allah’tan gelen vahyi peygamberlerine iletmektir. Cebrail’in diğer isimleri Cebrail, al Ruh (Ruh), al Ruh al Qudus (Kutsal Ruh), al Ruh al Amin (Güvenilir Ruh), al Ruh al Hak (Gerçeğin Ruhu) ve al-Namus al Ekber’dir. .

Kim Cebrail’e düşmansa şüphesiz o, Allah’ın emriyle, kendinden öncekini doğrulayıcı ve müminler için bir hidayet ve müjde olarak onu senin kalbine indirdi. (Bakara Suresi, 97)

Mikail (a.s): 

Mikail, rızıkların Allah’ın dilediği yere dağıtılmasından sorumlu melektir. Yağmurun yağması, rüzgarın esmesi, mevsimlerin düzenlenmesi gibi tabiat olayları ve yaratılmışların dualarının idaresinden sorumludur. Kur’an’ın sadece bir yerinde adı geçmektedir. Hz. Mikail, Allah’ın gücü ve emriyle yeryüzüne ekilen ilahi sanat eserlerini yöneten melektir.

Her Kim ki ALLAH’u Teala’ya, yarattığı meleklerine, gönderdiği Peygamberlerine, Cebrail’e ve Mikail’e düşmansa, muhakkak ki Allah, kâfirlerin düşmanıdır. (Bakara Suresi, 98)

İsrafil (a.s.):

 İsrafil (as) Kıyamet Günü sura üflemekle görevli melektir.

 • Sura üfürüleceği gün, Allah’ın dilediği dışında göklerdekiler ve yerdekiler dehşete düşerler ve hepsi ona alçalmış olarak gelirler. (Neml Suresi, 87)
 • Sura üfürülecek (ikinci üfleme) ve bakın! Kabirlerden hemen Rablerine çıkarlar. (Yasin Suresi, 51)
 • gün davet edene İsrafil’e uyarlar, onda eğrilik yoktur ve Rahman olan Allah’ın huzurunda sesler alçalacaktır, öyle ki, siz ancak yumuşak bir ses işitmeyesiniz. (Taha Suresi, 108)

Azrail (a.s): 

O, Allah (c.c)’ın emriyle ruhları alacak ölüm meleğidir. Hadis ve ayetlerde “Ölüm meleği” olarak geçmektedir.

 • Size verilen ölüm meleği sizi öldürecek, sonra Rabbinize döndürüleceksiniz. (Secde Suresi, 11)
 • Sizden birinize ölüm geldiği zaman, meleklerimiz onun canını alırlar ve onlar görevlerinden asla şaşmazlar. (En’am Suresi, 61)
 • Elçilerimiz gelip de canlarını aldıklarında: Allah’tan başka taptıklarınız nerede? derler. (Araf Suresi, 37)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Hızlı yorum için giriş yapın.


Giriş Yap